5 thuismatchen met verhoogd veiligheidsrisico, buscombi bij Racing-KV en KV-Racing

Volgend seizoen speelt RC Mechelen in 2e amateur. De lokale overheden hebben enkele belangrijke beslissingen aangekondigd over de veiligheid rond de wedstrijden.

Vijf matchen worden beoordeeld als wedstrijden met een “verhoogd veiligheidsrisico”. Het gaat om de wedstrijden tegen Lyra-Lierse, Sporting Hasselt, Turnhout en de belofteteams van Beerschot en KV Mechelen.

Tijdens die matchen mogen bezoekende fans met maximaal 10 bussen naar Racing komen. Alle inzittenden moeten op voorhand een ticket voor de match gekocht hebben. Tijdens deze 5 matchen moeten de loketten aan Racing- en bezoekerskant dicht blijven.

Voor de match op KV Mechelen geldt voor de supporters van Racing ook een buscombiregeling. Dan mogen er maximaal 22 bussen van Racing richting KV. Ook dan wordt de match met gesloten loketten gespeeld.

Verder is er tijdens alle thuismatchen van Racing een perimeter van kracht. Die geldt vanaf 5 uur voor de match en duurt tot 5 uur na de match. Op dat moment is “de aanwezigheid van personen met een stadionverbod in de publieke ruimte verboden”.

Alle maatregelen, goedgekeurd op de gemeenteraad van de stad Mechelen, worden hieronder opgesomd in deze tekst die de politie van Mechelen vandaag vrijgegeven heeft:

1/ Politieverordening tot instelling van een voetbalperimeter bij alle thuiswedstrijden van
voetbalclub KRC Mechelen (KRCM) voor het voetbalseizoen 2022-2023.

Binnen de voetbalperimeter, die door middel van de politieverordening ingesteld wordt vanaf 5
uur voor aanvang van de wedstrijd tot 5 uur na afloop van de wedstrijd, is de aanwezigheid
van personen met een stadionverbod in de publieke ruimte verboden.

Deze maatregel heeft gedurende de voorbije seizoenen haar nut ten volle bewezen. Gezien KRCM momenteel nog steeds 22 supporters met een stadionverbod heeft en gezien de substantiële stijging van het aantal wedstrijden met verhoogd risico komend voetbalseizoen is het opportuun deze maatregel te verlengen voor het komende voetbalseizoen 2022–2023.

De voetbalperimeter, die onderwerp uitmaakt van bijgevoegde politieverordening, wordt afgebakend door volgende straten: de Oscar van Kesbeeckstraat vanaf het kruispunt met de R12 tot aan het kruispunt met de Elektriciteitstraat, de Elektriciteitstraat, de Schorsmolenstraat, de Hellincstraat, de Stadionstraat, de Oude Pleinstraat, de Oude Antwerpsebaan tot aan het kruispunt met de Molenbergstraat, de Antwerpsesteenweg tot aan het kruispunt met de Eikestraat, de Eikestraat tot aan het kruispunt met de Zwaluwstraat, de Zwaluwstraat, Overheide tot aan het kruispunt met de Schijfstraat, de Schijfstraat, de Schijfstraat tot aan het kruispunt met Neerheide, Neerheide, de Oude Liersebaan van aan het kruispunt met Neerheide tot aan het kruispunt met de Batterijstraat, de Batterijstraat, Keldermansvest van aan het kruispunt met de Batterijstraat tot aan het kruispunt met de M. Sabbestraat, de M.Sabbestraat tussen het kruispunt met de Keldermansvest en de R12, de R12 tussen het kruispunt met de M. Sabbestraat en het kruispunt met de Oscar van Kesbeeckstraat.

2/ Politieverordening met oog op het in plaats stellen van een structurele werkwijze bij
thuiswedstrijden van KRC Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het
voetbalseizoen 2022-2023.

Gezien het verhoogd aantal risicowedstrijden tijdens komend voetbalseizoen zullen beperkende
maatregelen niet meer ad hoc doch op een structurele wijze ingebed worden. Met het oog op
het voorkomen van incidenten en het bewaren van de openbare orde, rust en veiligheid dient
een politieverordening opgesteld te worden waarin enkele bijkomende veiligheidsmaatregelen
opgenomen worden voor de wedstrijden, die een verhoogd risico met zich meedragen.

In deze politieverordening worden de wedstrijden met verhoogd risico opgesomd. Deze bepaling gebeurt volgens een politionele risicoanalyse, rekening houdend met de aard van de supporters van de participerende clubs, hun onderlinge (evoluerende) relaties, de sportieve situatie van beide clubs alsook interne spanningen binnen elke participerende club alsook politionele informatie die onze diensten verkrijgen. De indeling betreft een evolutief gegeven.

Om het goede verloop van deze wedstrijden te verzekeren worden bepaalde maatregelen
opgelegd.

Wedstrijden tegen volgende tegenstrevers worden steeds beschouwd als wedstrijden met een
verhoogd veiligheidsrisico:
* Lyra-Lierse Berlaar
* KFC Turnhout
* Sp. Hasselt
* YR KV Mechelen (U23 – beloften)
* Beerschot V.A. (U23 – beloften)

Deze politieverordening stelt tevens twee verschillende perimeters in plaats.

Binnen de restrictieperimeter zijn volgende zaken van toepassing:
* De restrictieperimeter is van kracht van 5 uur voor aanvang wedstrijd tot 5 uur na afloop
van de wedstrijd.
* Binnen de restrictieperimeter is het ten strengste verboden om op de openbare weg of op
openbare plaatsen dranken te verkopen, te bezitten of te verbruiken die vervat zijn in
flessen, glazen recipiënten, metalen recipiënten of enig ander materiaal dat, indien
gebruikt als projectiel, schade kan berokkenen aan personen, dieren, roerende en
onroerende eigendommen.

In dezelfde politieverordening wordt tevens een bezoekersperimeter ingesteld, die integraal
deel uitmaakt van de restrictieperimeter. Als gevolg gelden alle hierboven opgenomen
voorschriften eveneens in deze zone.

Bijkomend gelden volgende voorschriften:
* De bezoekersperimeter is van kracht van 3 uur voor aanvang wedstrijd tot 3 uur na afloop
van de wedstrijd;
* Binnen de bezoekersperimeter is de buscombiregeling voor de bezoekende supporters van
toepassing;
* Tot de bezoekersperimeter worden slechts maximaal tien autobussen toegelaten, die allen
duidelijk toonbaar het door KRC Mechelen aan hen overhandigde unieke busvignet
zichtbaar achter de voorruit geplaatst hebben;
* De bezoekende bussen worden pas op het grondgebied van de Stad Mechelen toegelaten
vanaf 90 minuten voor aanvang wedstrijd;
* De buschauffeurs dienen, al dan niet in samenwerking met de verantwoordelijke(-n) van de
supportersclubs, alle bierkratten met glazen flesjes alsook alle andere dranken verpakt in
glazen of metalen recipiënten weg te bergen in een afgesloten kofferruimte van de bus.
Deze koffer mag niet geopend worden na afloop van de wedstrijd.

De buscombiregeling is een maatregel, genomen door de bestuurlijke overheid, waarbij alle
bezoekende supporters zich verplicht met georganiseerd busvervoer in het bezit zijnde van een
geldig ticket naar het stadion dienen te begeven.

Alle andere supporters, die zich buiten deze regeling aan de ingestelde perimeter aanbieden, wordt de toegang tot de bezoekersperimeter alsook het stadion geweigerd. De voordelen van de buscombiregeling betreffen o.m. het gegroepeerd binnen- en buitenrijden van de bezoekende (risico-)supporters, het verminderen van de mogelijkheden tot confrontatie tussen beide supporterskernen rondom het stadion, het beperken van parkeerproblemen voor bezoekende supporters en het grotendeels vrijwaren van de onmiddellijke omgeving van vandalisme.

In de politieverordening wordt ten slotte bepaald dat de ticketverkoop aan de kant van de
thuisploeg gestaakt dient te worden 6 uur voor de start van de wedstrijd. Er wordt tevens
bepaald dat de loketten aan beide zijden gesloten dienen te blijven.

Tevens wordt ook vastgelegd dat de politie tevens beperkende maatregelen kan opleggen inzake de online alsook de secretariaatsverkoop, dit met het oog op het verzekeren van de supportersscheiding.

Bij het opleggen van de buscombiregeling, waarbij de bussen van de bezoekende supporters gegroepeerd op een afgesloten plaats op de openbare weg geparkeerd dienen te worden,
dienen enkele bijkomende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen te worden.

Meer details over de maatregelen en verordeningen lees je hier:
Politieverordeningen KVM en RCM voor seizoen 2022-2023 | Lokale Politie Mechelen-Willebroek