Reglement van inwendige orde (RIO)

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen
gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking
van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties.

Het reglement van inwendige orde is van toepassing in alle voetbalstadions, behoudens de
bijzondere bepalingen opgenomen in het artikel 16.

Algemeen

Artikel.1
Elke persoon die het complex betreedt, neemt kennis van (de bepalingen van) dit Reglement,
aanvaardt deze en leeft deze na.

Artikel.2
Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator
begeeft zich in het stadioncomplex volledig op eigen risico. De organisator kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor diefstal of ongeval

Toegang tot het stadioncomplex

Artikel.3
Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion dient in het bezit te zijn van ofwel
een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en
waaruit de bevoegdheid blijkt om het stadion te mogen betreden. Met het toegangsbewijs wordt
een éénmalige toegang verleend tot het stadion.
Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, is op elk moment in het bezit van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

Artikel.4
Op het toegangsbewijs wordt, in voorkomend geval, de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid.

Artikel.5
Personen die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, een speciale toelating , of die hun
aanwezigheid niet op een andere rechtmatige titel kunnen gronden (zoals veiligheids- of
hulpdiensten), worden de toegang geweigerd of worden onmiddellijk uit het stadion verwijderd.
De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is
hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade
veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

Controle-afgifte

Artikel.6
Eenieder die het stadion betreedt of wenst te betreden, met inbegrip van de houder van een
toegangsbewijs of van een speciale toelating, onderwerpt zich aan de controle van zijn
toegangsbewijs of van deze speciale toelating.
Indien er stewards aanwezig zijn, kunnen deze personen die het stadion betreden of wensen te
betreden van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige
controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het
binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de
toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren.
De stewards kunnen om afgifte van voorwerpen verzoeken die het verloop van de wedstrijd kunnen
verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde
kunnen verstoren.
De stewards beslissen welke voorwerpen tijdelijk kunnen worden bewaard met het oog op teruggave
na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en
bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorg
tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn
van toepassing.

Gegevens

Artikel.7
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake:
– Wordt degene die het stadion betreedt of wenst te betreden desgevallend in kennis gesteld
dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt.
– Kunnen van elke persoon die het stadion betreedt of wenst te betreden, beelden worden
verzameld die kunnen worden bewaard en verwerkt. Het verwerken van deze beelden door
de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de
naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex, en heeft onder meer
tot doel feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid
bij voetbalwedstrijden, misdrijven en inbreuken op het reglement van inwendige orde te
voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de
daders.

Artikel.8
Inlichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met
artikel 14 van het Reglement 2016/679 van het Europees parlement en de Raad betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het
vrij verkeer van die gegevens:
– Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke: Koninklijke Racing Club Mechelen,
vertegenwoordigd door Aertgeerts B.
– Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
Koninklijke Racing Club Mechelen, Oscar Vankesbeeckstraat 43, 2800 Mechelen

– Naam en contactgegevens aangestelde voor gegevensbescherming:
veiligheid@racingmechelen.be

– Rechtsgrond voor de verwerking en verwerkingsdoeleinden:
Rechtsgrond: De wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
(“Voetbalwet”).
Verwerkingsdoeleinden: De verwerking van de beelden die door de camera’s in het
stadioncomplex worden vastgelegd en verzameld, heeft tot doel de door feiten
gesanctioneerd door de Voetbalwet en de inbreuken of overtredingen en misdrijven op het
de door de organisator opgestelde Reglement van Inwendige Orde te voorkomen en op te
sporen en de bestraffing mogelijk te maken middels de identificatie van de daders.

– Categorieën van persoonsgegevens: Alle visuele gegevens die kunnen worden vastgelegd
door een camera die toelaten of helpen een persoon te identificeren.

– De ontvanger of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens: De voor de
verwerking verantwoordelijke en de bevoegde politiediensten en gerechtelijke autoriteiten.
– De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard: De beelden die
aanleiding geven tot het opstellen van een proces-verbaal voor feiten of handelingen
bestraft door de voetbalwet en tot vaststellingen van overtredingen of inbreuken op het
reglement van inwendige orde, worden door de verwerkingsverantwoordelijke gedurende
zes maanden bewaard, behalve in geval van inbeslagneming van de beelden in toepassing
van artikel 35 van het Wetboek van Strafvordering. Alle andere beelden worden gedurende
drie maanden bewaard.

– Inzage, rechtzetting wissen, beperking en bezwaar. Elke betrokkene heeft het recht de
verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage, rechtzetting of wissen van
persoonsgegevens of om de hem betreffende verwerking te beperken, alsmede het recht
bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiertoe
wordt betrokkene verzocht contact op te nemen met de aangestelde voor
gegevensbescherming.

– Klacht: Elke betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
gegevensbescherming:
T: 32 (0)2 274 48 00 / 32 (0)2 274 48 35
E: contact@apd-gba.be

– Bron waar de persoonsgegevens vandaag komen: camera’s geplaatst en gebruikt conform de
Voetbalwet

– Toegankelijkheid voor het publiek van de vastgelegde beelden: Neen

Verboden voorwerpen of bezittingen

Artikel.9
Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de
toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen,
te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van onder meer de volgende voorwerpen:
1° alcohol, drugs of andere opwekkende middelen,

2° flessen, glazen, blikken of ander gelijkwaardig materiaal dat dient of gebruikt wordt om
vloeistoffen of dranken te bevatten,

3° projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand,

4° ontvlambare producten of materialen, spuitbussen

5° pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur of rookbommen,

6° om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou
kunnen worden gebruikt,

7° elk middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of
schade toe te brengen aan goederen en personen.

Artikel.10
Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het
stadion.

Artikel.11
De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:
– de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het
toegangsbewijs,
– de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten,
– de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd,
– het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen,
– de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig
toegangsbewijs.

Verboden gedragingen

Artikel.12
Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten
strengste verboden om:
1° zonder toestemming van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of de KBVB, beelden of
geluidsopnamen van een wedstrijd te maken of daaraan mee te werken voor enig ader doel
dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de privésfeer. Dit verbod geldt niet voor
bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten, in zoverre zij naar het oordeel van de
organisator optreden binnen de grenzen zoals gesteld bij hun accreditatie of in zoverre zij
handelen binnen de grenzen van de contracten die de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF
of KBVB heeft afgesloten met haar commerciële en/of mediapartners. In ieder geval is het
eenieder verboden foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden zonder toestemming
van de portrethouder;

2° om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de organisator of van de
Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB, matchdata, scoutingsdata, en/of statistieken
te verzamelen of daaraan mee te werken middels draadloze netwerken of anderszins,
behoudens hun eigen niet-commercieel, privaat oogmerk;

3° zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion of in een andere
tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook op een andere plaats in de tribune
dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de
veiligheidsverantwoordelijke. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen
echter steeds het recht voor om de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te
wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs;

4° gebouwen, constructies, hekken of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs,
daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op
zitplaatsen of banken voor, gedurende en na de wedstrijd;

5° zich in te laten met beledigende, kwetsende, provocerende en/of discriminerende
(racistische, xenofobe, homofobe,…) teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en uitlatingen;

6° de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op
dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het
verlaten van het stadion;

7° zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken;

8° dranken, voeding of enig ander product te verkopen of in de verkoop te brengen zonder
de uitdrukkelijke toelating van de organisator;
9° enige handeling stellen met als doel of resultaat enig voorwerp of vloeistof of enig ander
product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt
of in de tribunes te verplaatsen (zoals werpen of afvuren) of met gevaar voor anderen te
manipuleren (zoals tot ontploffing doen brengen);
10° enig voorwerp te gooien, in welke vorm dan ook, op het veld of in de tribune. De club
behoudt zich expliciet het recht voor om de maximale burgerrechtelijke uitsluiting uit te
spreken en iedere mogelijke schade hoofdelijk te verhalen op de persoon / personen die aan
de oorzaak ligt / liggen van het incident. Dit omvat onder meer, maar niet-limitatief, de
opgelopen materiële schade, de boete opgelegd door de disciplinaire instantie van de KBVB
of UEFA, de forfaitaire schadevergoeding die moet betaald worden, de procedurekosten
gemaakt door de club etc.

11° te roken onder welke vorm dan ook ( sigaretten, sigaren, e-sigaretten, apparaten die
tabak verhitten en alle andere soorten tabaksproducten) in zones waar een rookverbod
geldt;

12° te wildplassen;

13° schade te berokkenen aan personen en/of stadioninfrastructuur;

14° spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder voorafgaande
goedkeuring van de organisator. Bovendien mogen deze niet:
– voor de reclameborden worden opgehangen,
– het zicht op het speelveld belemmeren,
– de evacuatiewegen belemmeren,
– iemands herkenbaarheid belemmeren.

Weigeren van toegang en verwijdering uit het stadion

Artikel.13
De toegang tot het stadion wordt ontzegd of geweigerd aan personen die:
1° kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;

2° een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de
nationale of internationale voetbalbonden of -federaties ofwel de administratieve of
gerechtelijke autoriteiten;

3° door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of
daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat,
woede,… ;

4° zich op vraag van de stewards die deelnemen aan de controle op de naleving van het
reglement van inwendige orde, tegen een controle of afgifte verzet of wanneer is vastgesteld
dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerpen;

5° in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van
inwendige orde of weigeren de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of
gemandateerde personen op te volgen;

Artikel.14
Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om
dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator,
noch de verdeler gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

Artikel.15
De personen, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de
organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het Reglement van
Inwendige Orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden
overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

De burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure wordt nationaal georganiseerd door de KBVB als
overkoepelende sportbond voor rekening van de clubs en/of organisatoren ten aanzien van diens
supporters.

De KBVB beschikt als overkoepelende sportbond, naast het geval waar zij zelf organisator is, over
dezelfde mogelijkheden en hoedanigheden als de organisator om een burgerrechtelijke
uitsluitingsprocedure op te starten.

De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998 en zijn
uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Artikel.16
Bijzondere bepalingen eigen het Oscar Vankesbeeckstadion, Oscar Van Kesbeeckstraat 43, 2800
Mechelen:

– Het is toegelaten om eten en drank welke zijn aangekocht in het stadion mee te brengen in
de tribunes,
– Elke tifo, wordt 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd aangevraagd aan de
veiligheidsverantwoordelijke en zal mits zijn akkoord worden toegelaten,
– Vlaggen en spandoeken
• Max 1 holle vlaggenstok in buigbaar plastic in 1 stuk en zonder scherpe punten tot
• max. 2 meter per vlag zijn toegelaten tot misbruik hieraan een einde maakt.
• Spandoeken en vlaggen van meer dan 2 x 2 meter dienen brandwerend behandeld te
• zijn. In die zin dat ze zijn behandeld met een brandwerend middel of zijn gemaakt uit
• een brandwerende stof. In ieder geval dient voor deze vlaggen een attest met
• vermelding van het type en het gebruikte materiaal te worden voorgelegd. De
• aansprakelijkheid ligt bij de aanvrager van de vlaggen en/of tifo’s.

– Verboden items:
• Papiersnippers, confetti, rollen toiletpapier, stickers, laserpennen, …
• Megafoons, trommels, toeters met drukgas, muziekboxen, fluitjes, laserstralers,
• pyrotechnisch materiaal, …
• Flessen onder druk, glazen recipiënten, paraplu met pin, opstapbankjes, …
• Maskers, bivakmutsen, …
• Voorwerpen die enige hinder of schade kunnen veroorzaken door gebruik of misbruik.
– Fietsen zijn niet toegelaten zonder voorafgaandelijke toestemming van de
veiligheidsverantwoordelijke in de stadionperimeter en zullen zonder verwijl worden
verwijderd op kosten van de eigenaar. De fietsen dienen geplaatst te worden op de speciaal
voorziene fietsparking buiten het stadion.
– Het is in het stadion verboden handelswaren, gadgets, folders… te koop of gratis aan te
bieden tenzij mits schriftelijke toestemming van de organisator en
veiligheidsverantwoordelijke en mits deze van overheidswege vereiste vergunningen
voorhanden zijn. De organisator behoudt zich het recht voor deze actie en/of verkoop in zijn
geheel te verbieden of te doen staken, zonder dat hij kan verplicht worden hiervoor een
schadevergoeding, van welke aard die ook zou kunnen zijn, te moeten betalen.
– Boetes vanuit voetbal Vlaanderen, RBFA, UEFA die zijn verhaald naar de club en die het
gevolg zijn van inbreuken op dit reglement van inwendige orde kunnen door de club verhaald
worden op de veroorzaker(s) ervan.
– Alle personen die gebruik maken van een parking zijn gehouden aan de richtlijnen gegeven
door de stewards en parkeerwachters.
– Enkel accreditaties Koninklijke Racing Club Mechelen toegelaten.
– Het reglement kan op ieder ogenblik gewijzigd worden door de veiligheidsverantwoordelijke.
– Tassen maximaal A4 toegelaten.
– Sfeeracties dienen ten minste 10 dagen voor de wedstrijd worden aangevraagd bij de
veiligheidsverantwoordelijke en worden pas toegelaten indien ze voldoen aan de gestelde
voorwaarden.
– Enkel accreditaties uitgegeven door Koninklijke Racing Club Mechelen zijn van toepassing.

 

Mechelen 01 juni 2023